ทัวร์ลาว LUANG PRABANG PREMIUM - 3วัน2คืน
PRIVATE GROUP สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยท่านเอง
ราคา(ไม่รวมตัวเครื่องบิน) : ผู้เดินทาง 4 ท่าน ราคา 51,900 บาท/ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ เพิ่มท่านละ 12,000 บาท)
ผู้เดินทาง 6 ท่าน ราคา ราคา 49,000 บาท/ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ เพิ่มท่านละ 10,000 บาท)
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
ขอนำท่านสัมผัสหลวงพระบาง เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมโลก ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว
สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน นมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ชมน้ำตกตาดกวางสี
ล่องเรือชมแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง วิถีชีวิตของบ้านซ่างไห นมัสการพระธาตุพูสี พระธาตุหมากโม
เดินทางสะดวกสบายโดยการบินบางกอกแอร์เวย์ พร้อมที่พัก อาหารและบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง