6.ทัวร์ไต้หวัน WONDERFUL TAIWAN - 5วัน4คืน
วันที่ : 30 JUN - 4 JUL / 26-30 JUL / 9-13 AUG 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 65,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
IMAGE HOLIDAY ขอนำท่านเดินทางสู่มหานครแห่งความงดงาม ณ ประเทศไต้หวัน
ชมเทศกาลบอลลูน ณ เมืองไถตง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พร้อมไฮไลท์ที่ ตึกไทเป101
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง MITSUI PREMIUM OUTLET
พร้อมการบริการและอำนวยความสะดวกที่แสนประทับใจเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ…

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  30 JUN - 4 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 65,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 63,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 59,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 56,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 81,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  26-30 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 65,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 63,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 59,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 56,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 81,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  9-13 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 65,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 63,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 59,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 56,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 81,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)