ตัวอย่างทัวร์ไต้หวัน WONDERFUL TAIWAN - 5วัน4คืน
IMAGE HOLIDAY ขอนำท่านเดินทางสู่มหานครแห่งความงดงาม ณ ประเทศไต้หวัน
ชมเทศกาลบอลลูน ณ เมืองไถตง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พร้อมไฮไลท์ที่ ตึกไทเป101
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง MITSUI PREMIUM OUTLET
พร้อมการบริการและอำนวยความสะดวกที่แสนประทับใจเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ…

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง