ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PREMIUM - 4D3N
วันที่ : 20-23 SEP 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 59,900 บาท/ท่าน
Image Holiday มีความยินดีนำท่านเดินทางสู่มหานครแห่งความงดงาม ณ ประเทศไต้หวัน
ชมหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านปีศาจ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง ตึกไทเป101 วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
พร้อมการบริการและอำนวยความสะดวกที่แสนประทับใจเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ…

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  20-23 SEP 2018  จองทัวร์นี้
  • 59,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 57,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 53,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 74,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)