ตัวอย่างทัวร์เกาหลี BUSAN - SEOUL EXCLUSIVE - 5วัน3คืน
นำท่านสู่เมืองปูซาน เกาหลีใต้ ชมความงามของอุทยานยงดูซาน ชายหาดแฮฮึนแด
ตลาดปลาจากัลป์ชี สะพานคังอันและหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเบียวเมียวซา
วัดแฮดงยงกุงซา นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงโซล เดินชมหมู่บ้านวัฒนธรรมบุคชอนฮันอก
คลองชองเกชอน จตุรัสควางฮามุน ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านฮงแดและย่านกาโรซูกิล พร้อมบริการระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  13-17 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 68,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 67,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 66,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 84,400 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)