1.ทัวร์ไต้หวัน LUXURY OF TAIWAN - 4วัน3คืน
วันที่ : 20-23 OCT 2018
ฤดู : ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-28 องศา
ราคา : 59,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
ขอนำท่านสัมผัสประเทศไต้หวันแบบสุดพิเศษ ในช่วงวันหยุด ชมพระราชวังกู้กง
อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขึ้นชมวิวตึกไทเป101
ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา พร้อมแช่น้ำแร่ อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อ
ช้อปปิ้งสินค้าย่านดัง พร้อมที่พักและบริการสุดประทับใจ เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  20-23 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 59,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 57,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 55,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 53,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 75,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)