5.ทัวร์ไต้หวัน CLASSIC OF TAIWAN - 5วัน4คืน
วันที่ : 12 - 16 APR 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-25 องศา
ราคา : 65,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
นำท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อุโมงค์ซากุระ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
หมู่บ้านหลินอันไท่ รถไฟสายเก่าสายผิงซี ตึกไทเป101 พร้อมไฮไลท์สำคัญ
ชมธรรมชาติริมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ย่านซีเหมินติง
พร้อมการบริการและอำนวยความสะดวกที่แสนประทับใจเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ…

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12-16 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 65,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 63,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 61,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 59,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 85,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)