ทัวร์ไต้หวัน IMAGE TAIWAN WONDERLAND - 5วัน4คืน
วันที่ : 10-14 OCT 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 65,900 บาท/ท่าน
Image Holiday นำท่านเดินทางเยือนดินแดนแห่งความศิวิไลซ์ ณ ประเทศไต้หวัน
เพลิดเพลินไปกับการทดลองทำขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน “พายสับปะรด”
E-DA WORLD ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101 หมู่บ้านโบราณหลินอันไท่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พร้อมการบริการสุดประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  26-30 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 65,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 63,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 61,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 59,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 81,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  10-14 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 65,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 63,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 61,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 59,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 81,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)