ตัวอย่างทัวร์จีน BEIJING SHANGHAI DISNEYLAND - 6วัน5คืน
นำท่านเยือนประเทศมหาอำนาจ ชมความยิ่งใหญ่พระราชวังกู้กง
ตระการตากับกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน
สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง 312 กม./ชม. เหอเสียเฮ่า
ซึมซับบรรยากาศร่วมสมัยที่หาดไว่ทาน ช้อปปิ้งจุใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  11-16 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 72,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 69,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 65,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 61,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 89,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)